Powered By
widgetmate.com
Sponsored By
Digital Camera

Twitter

Saturday, September 12, 2009

Eartquake in Venezuela

An earthquake of 6.4 degrees hit several states of Venezuela, having the epicenter at 25 km from Moron, between Falcon, Carabobo and Aragua states.

Some zones with power blackout, several debris on street, some stations of Caracas Subway shutdown. No reports of victims yet. Moderate damages.

Wednesday, September 9, 2009

From Andorra: Proof links Hugo Chavez-Terrorism

La Batllia intervé diners de l’entorn de Chávez per finançar terroristes

Diari d'Andorra

Els comptes es van bloquejar després que agències nord-americanes alertessin de la situació la UPB

Toni Solanelles
Andorra la Vella
• La Batllia manté bloquejats diversos comptes bancaris que tindrien una doble vinculació. Una de provada: els seus titulars serien persones d’un amplíssim entorn de poder que es mou al voltant de la figura del president de Veneçuela, Hugo Chávez. I l’altra que s’està investigant d’abast internacional: la vinculació d’aquests diners –de comptes bancaris també n’hi hauria de paralitzats en altres països– amb el finançament del terrorisme. La investigació fa mesos que dura i té el seu origen als Estats Units. Al Principat, que hagi transcendit, només hi hauria diners congelats. I una instrucció en curs. A més, i seguint una recomanació internacional, s’hauria hagut de contrastar, al seu dia, l’origen dels diners de comptes quantitativament importants que tinguessin com a titulars persones de nacionalitat veneçolana.

Blanqueig
L’alerta l’hauria donada el departament del Tresor nord-americà i altres agències de control financer d’aquell país. Segons les fonts consultades, tot repassant en institucions financeres actius que poguessin tenir connexions ter­roristes –les indagacions es feien en el marc de la guerra global contra el terrorisme encapçalada pels Estats Units–, els experts nord-americans van descobrir comptes amb sumes importants de diners que tenien com a titulars destacats funcionaris del govern veneçolà, alguns militars d’aquell país i, també, un bon grapat de persones conegudes amb l’acrònim PEPs (Persones Políticament Exposades). Presumiblement, els diners procedien del blanqueig d’origen criminal i es feien servir per a l’ús personal dels titulars i, suposadament, per al finançament d’activitats terroristes. Directament o indirecta, les directrius les donava Hugo Chávez. Segons les fonts, entre els titulars de comptes bloquejats arreu del món n’hi hauria de familiars més o menys propers del dirigent veneçolà.
Una de les primeres estacions on es va aturar la investigació va ser Miami. Només allà s’hauria constatat que hi havia bilions de dòlars de procedència més que dubtosa i amb possibles vincles amb el finançament terrorista. Tibant el fil, els investigadors nord-americans van concloure que, almenys, i a banda d’altres centres offshores, de comptes de l’entorn de Chávez n’hi havia a la Xina, al Panamà i a Andorra. Les agències de control financer dels Estats Units van posar la situació en el coneixement de la Unitat de Prevenció de Blanqueig (UPB). Al seu torn, aquest organisme del Principat, i després de les indagacions corresponents i de certificar l’existència dels comptes i contrastar la informació rebuda des dels Estats Units, va engegar la maquinària judicial que va portar a bloquejar els comptes.
D’aquests diners secrets administrats per l’entorn de Chávez se’n podrien beneficiar destacades organitzacions terroristes. Els experts creuen que entre els grups internacionals que podrien rebre l’ajut financer veneçolà hi hauria les FARC, Hizbul·là, Hamàs, al-Qaeda, els Guardians de la Revolució de l’Iran o ETA. No obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez. El que els experts sí que tindrien molt més clar és la procedència il·lícita dels dòlars distribuïts arreu del món. Així, es tractaria de diners blanquejats a partir, entre altres, del tràfic de drogues, del contraban d’armes o d’extorsions a gran escala. Un paper important en aquest sentit haurien jugat membres de la denominada elit bolivariana, empresaris que suposadament amb el beneplàcit del president haurien obtingut contractes governamentals molt poc ortodoxos.

English Rough Translation :

The money involved Batllia environment Chavez to fund terrorists

• The Batllia maintains several bank accounts blocked have a double connection. A proven: their owners would be people from a broad environment power that moves around to the president of Venezuela, Hugo Chávez. And the other is investigating international scope: the linkage of this money, bank accounts would also paralyzed in other countries with the financing of terrorism. The investigation lasting several months ago and has its origin in America. The Principality, which has transpired, only have money frozen. And an ongoing investigation. In addition, following a recommendation, would have had to compare, at the time, the origin of money from accounts that were quantitatively important as people of Venezuelan nationality holders.

Money
The warning would have given the U.S. Treasury Department and other agencies for financial control of that country. According to sources, reviewing all assets in financial institutions that may have terrorist connections, the investigations were made in the context of the global war against terrorism led by the United States, U.S. experts found accounts with large sums of money that was as top headlines from the Venezuelan government officials, some soldiers of that country and also a handful of people known by the acronym PEPs (Politically Exposed Persons). Presumably the money came from the money of criminal origin and were used for the personal use of owners and, presumably, to finance terrorist activities. Directly or indirectly, gave them guidelines Hugo Chávez. According to sources, between holders of blocked accounts worldwide should more or less close relatives of the Venezuelan leader.

One of the first stations where the research was stopped Miami. Only here would have found that there were billions of dollars more than doubtful provenance and with possible links to terrorist financing. Tense yarn, U.S. investigators concluded that, at least, and apart from other offshore centers, accounts for the environment Chavez had in China, Panama and Andorra. Financial control agencies of the United States put the situation in the knowledge of the Money Laundering Prevention Unit (UPB). In turn, this body of the Principality, and following investigations for and certify the existence of the accounts and the information received from the United States launched the legal machinery leading to freeze accounts.

Of that money secrets administered by the environment would benefit Chavez leading terrorist organizations. Experts believe that among the international groups that could receive financial aid should Venezuelan FARC, Hizb Allah, Hamas, al-Qaeda, the IRGC in Iran or ETA. However, researchers have claimed to work with great caution in clarifying the fate of the money found in accounts of people close or similar to Chavez. What experts do you have much more clear is the illicit origin of the dollars distributed worldwide. Thus, it would be laundered money from, among others, drug trafficking, arms smuggling or large-scale extortion. An important role played in this regard should members of the so-called Bolivarian elite, businessmen who allegedly with the blessing of the president would have received government contracts very unorthodox.

Tuesday, September 1, 2009

New Poll: Hugo Chavez has near 70% of Rejection

According to a new poll, made by the Surveys company Keller & Asociados, one of the few that still doing clean surveys in Venezuela has shown, that this year Hugo Chavez has lost popularity dramatically and now only around 38% of Venezuela has shown some intentions on vote against with him.

But an incredibly majority  of 70% rejects his administration, even worst, 85% has told he was unable to fix the main problem of the country: Insecurity.

This note was gathered on Noticiero Digital, based on a report from Union Radio (Spanish)