Powered By
widgetmate.com
Sponsored By
Digital Camera

Twitter

Saturday, September 12, 2009

Eartquake in Venezuela

An earthquake of 6.4 degrees hit several states of Venezuela, having the epicenter at 25 km from Moron, between Falcon, Carabobo and Aragua states.

Some zones with power blackout, several debris on street, some stations of Caracas Subway shutdown. No reports of victims yet. Moderate damages.

Wednesday, September 9, 2009

From Andorra: Proof links Hugo Chavez-Terrorism

La Batllia intervé diners de l’entorn de Chávez per finançar terroristes

Diari d'Andorra

Els comptes es van bloquejar després que agències nord-americanes alertessin de la situació la UPB

Toni Solanelles
Andorra la Vella
• La Batllia manté bloquejats diversos comptes bancaris que tindrien una doble vinculació. Una de provada: els seus titulars serien persones d’un amplíssim entorn de poder que es mou al voltant de la figura del president de Veneçuela, Hugo Chávez. I l’altra que s’està investigant d’abast internacional: la vinculació d’aquests diners –de comptes bancaris també n’hi hauria de paralitzats en altres països– amb el finançament del terrorisme. La investigació fa mesos que dura i té el seu origen als Estats Units. Al Principat, que hagi transcendit, només hi hauria diners congelats. I una instrucció en curs. A més, i seguint una recomanació internacional, s’hauria hagut de contrastar, al seu dia, l’origen dels diners de comptes quantitativament importants que tinguessin com a titulars persones de nacionalitat veneçolana.

Blanqueig
L’alerta l’hauria donada el departament del Tresor nord-americà i altres agències de control financer d’aquell país. Segons les fonts consultades, tot repassant en institucions financeres actius que poguessin tenir connexions ter­roristes –les indagacions es feien en el marc de la guerra global contra el terrorisme encapçalada pels Estats Units–, els experts nord-americans van descobrir comptes amb sumes importants de diners que tenien com a titulars destacats funcionaris del govern veneçolà, alguns militars d’aquell país i, també, un bon grapat de persones conegudes amb l’acrònim PEPs (Persones Políticament Exposades). Presumiblement, els diners procedien del blanqueig d’origen criminal i es feien servir per a l’ús personal dels titulars i, suposadament, per al finançament d’activitats terroristes. Directament o indirecta, les directrius les donava Hugo Chávez. Segons les fonts, entre els titulars de comptes bloquejats arreu del món n’hi hauria de familiars més o menys propers del dirigent veneçolà.
Una de les primeres estacions on es va aturar la investigació va ser Miami. Només allà s’hauria constatat que hi havia bilions de dòlars de procedència més que dubtosa i amb possibles vincles amb el finançament terrorista. Tibant el fil, els investigadors nord-americans van concloure que, almenys, i a banda d’altres centres offshores, de comptes de l’entorn de Chávez n’hi havia a la Xina, al Panamà i a Andorra. Les agències de control financer dels Estats Units van posar la situació en el coneixement de la Unitat de Prevenció de Blanqueig (UPB). Al seu torn, aquest organisme del Principat, i després de les indagacions corresponents i de certificar l’existència dels comptes i contrastar la informació rebuda des dels Estats Units, va engegar la maquinària judicial que va portar a bloquejar els comptes.
D’aquests diners secrets administrats per l’entorn de Chávez se’n podrien beneficiar destacades organitzacions terroristes. Els experts creuen que entre els grups internacionals que podrien rebre l’ajut financer veneçolà hi hauria les FARC, Hizbul·là, Hamàs, al-Qaeda, els Guardians de la Revolució de l’Iran o ETA. No obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez. El que els experts sí que tindrien molt més clar és la procedència il·lícita dels dòlars distribuïts arreu del món. Així, es tractaria de diners blanquejats a partir, entre altres, del tràfic de drogues, del contraban d’armes o d’extorsions a gran escala. Un paper important en aquest sentit haurien jugat membres de la denominada elit bolivariana, empresaris que suposadament amb el beneplàcit del president haurien obtingut contractes governamentals molt poc ortodoxos.

English Rough Translation :

The money involved Batllia environment Chavez to fund terrorists

• The Batllia maintains several bank accounts blocked have a double connection. A proven: their owners would be people from a broad environment power that moves around to the president of Venezuela, Hugo Chávez. And the other is investigating international scope: the linkage of this money, bank accounts would also paralyzed in other countries with the financing of terrorism. The investigation lasting several months ago and has its origin in America. The Principality, which has transpired, only have money frozen. And an ongoing investigation. In addition, following a recommendation, would have had to compare, at the time, the origin of money from accounts that were quantitatively important as people of Venezuelan nationality holders.

Money
The warning would have given the U.S. Treasury Department and other agencies for financial control of that country. According to sources, reviewing all assets in financial institutions that may have terrorist connections, the investigations were made in the context of the global war against terrorism led by the United States, U.S. experts found accounts with large sums of money that was as top headlines from the Venezuelan government officials, some soldiers of that country and also a handful of people known by the acronym PEPs (Politically Exposed Persons). Presumably the money came from the money of criminal origin and were used for the personal use of owners and, presumably, to finance terrorist activities. Directly or indirectly, gave them guidelines Hugo Chávez. According to sources, between holders of blocked accounts worldwide should more or less close relatives of the Venezuelan leader.

One of the first stations where the research was stopped Miami. Only here would have found that there were billions of dollars more than doubtful provenance and with possible links to terrorist financing. Tense yarn, U.S. investigators concluded that, at least, and apart from other offshore centers, accounts for the environment Chavez had in China, Panama and Andorra. Financial control agencies of the United States put the situation in the knowledge of the Money Laundering Prevention Unit (UPB). In turn, this body of the Principality, and following investigations for and certify the existence of the accounts and the information received from the United States launched the legal machinery leading to freeze accounts.

Of that money secrets administered by the environment would benefit Chavez leading terrorist organizations. Experts believe that among the international groups that could receive financial aid should Venezuelan FARC, Hizb Allah, Hamas, al-Qaeda, the IRGC in Iran or ETA. However, researchers have claimed to work with great caution in clarifying the fate of the money found in accounts of people close or similar to Chavez. What experts do you have much more clear is the illicit origin of the dollars distributed worldwide. Thus, it would be laundered money from, among others, drug trafficking, arms smuggling or large-scale extortion. An important role played in this regard should members of the so-called Bolivarian elite, businessmen who allegedly with the blessing of the president would have received government contracts very unorthodox.

Tuesday, September 1, 2009

New Poll: Hugo Chavez has near 70% of Rejection

According to a new poll, made by the Surveys company Keller & Asociados, one of the few that still doing clean surveys in Venezuela has shown, that this year Hugo Chavez has lost popularity dramatically and now only around 38% of Venezuela has shown some intentions on vote against with him.

But an incredibly majority  of 70% rejects his administration, even worst, 85% has told he was unable to fix the main problem of the country: Insecurity.

This note was gathered on Noticiero Digital, based on a report from Union Radio (Spanish)

Friday, August 28, 2009

OMG The Creativity of Scammers

Just check out the email that I just arrive, what a kind of ripp-off

------------------------------------------------------------
Greetings,

My name is Captain David Freeman a United States Soldier presently in Iraq with the safe
keeping squad. on th 4th of August, 2009 we received an emergency call disclosing some locations
and hide out of the Al Qaeda and Ayman al-Zawahiri forces. I, along side with 3 soldiers
proceeded to the location in Bagdad Iraq and as we commenced we had a shoot out with the
terrorists but they finaly escaped but as we searched the building, we discovered an unusual
bulge in a cellar, which I presumed to be storage room and as I proceeded to have a closer look
at it, I kicked a metal covering and found several metal boxes (6 in number) piled on top each
other and locked..

On forcing the boxes open, we discovered several armored weapons including bullets. One of the
boxes was filled with hard drugs and two to my amazement was filled with money. On
discovery of this money, I and the soldiers for close to 3 hours counted the bundles of the
currencies which amounted to about $17.5M.I believe however that all these belongs to the Al
Qaeda and Ayman al-Zawahiri forces, and because of this reason, I instructed the soldiers with
me to handover all the boxes containing the drugs and amours to our superiors in the US army
and agreed to keep the boxes with the money to ourselves, so as to help establish ourselves when we return from Iraq and also distribute some funds to various charity organizations around the world.

Presently, we have the money hidden in a safe and untraceable location only known to us.
Why I am explaining all our findings to you is to seek for your assistance and immense
contribution to the actualization of our dream of getting these funds out from here. We are in
desperate need of a reliable and trustworthy person who will receive, secure and protect these
boxes containing the money for us until our assignment ends here, although you would take your
percentage from the money and then keep ours as we will direct further.  Since Iraq is getting
unsafe and more dangerous everyday, we cannot afford to leave these boxes here in Iraq for any
reason and knowing fully well that these were funds used in sponsoring terrorist attacks on our
innocent citizens. We have no idea what could happen next as everything remains inconclusive at
this point. This is a true story of what we came across here in Iraq. I intend to include some
pictures I took here and my ID's issued by the government for you to know better whom you are
dealing with but I will include that in my next email to you.

I assure and promise to give you  20% of this fund before sharing with the other 3 soldiers when we leave this place. However,
you are free to negotiate on what you wish to have as your percentage in this deal. Please
assure me of your keeping this top most secret so that my job would not be jeopardized.

Please reply to my private E-mail  (davidfreeman4army@7ka.lv)

My Sincere Regards,

Captain David Freeman.

Thursday, August 27, 2009

Wednesday, July 1, 2009

Jordan Chandler Admits He Lied About Michael Jackson

What all the fans (us) were yelling and fighting everywere, Michael Jackson was INNOCENT.

The kid has just confessed he lied about MJ molested him, and said his father planned it all when he sought his son had a friendship with Michael, then he decided to try to take some money out MJ and be out of poorness.

More in the link below:

Jordan Chandler Admits He Lied About Michael Jackson

Saturday, March 21, 2009

Venezuela military 'seizes ports'

Venezuela military 'seizes ports'

Map
Venezuela's military has taken control of key airports and sea ports under the terms of a move rubber-stamped by parliament a week ago, reports say.
The move centralises the running of the country's main transport hubs.
President Hugo Chavez has pushed for the move, describing it as "reunifying the motherland, which was in pieces".
Critics of Mr Chavez says the plans are unconstitutional, but the National Assembly backed them a week ago, saying they would improve essential services.
State-level governments in Venezuela have controlled the country's most important airports, sea ports and major highways since a move towards decentralisation began some 20 years ago, the AFP news agency says.
Many of the facilities seized on Saturday have since then fallen under the jurisdiction of state governments often hostile to Mr Chavez.
Power struggle
Soldiers were seen moving into major sites on Saturday, among them the port at Maracaibo, Venezuela's main oil-producing city - an opposition stronghold in the state of Zulia, AFP reported.
Facilities in at least three opposition-run states were seized, according to reports.
Since the government lost a number of key seats, including the mayoralty of Caracas, in local elections last year, there have been regular clashes over jurisdiction between local mayors and the national government.
The latest change to the law came just weeks after Venezuelans voted for a constitutional amendment granting Mr Chavez and other elected officials the right to stand for election beyond the previous limit of two terms.
The socialist leader has indicated on several occasions that he intends to run again for office in 2012 and has talked of remaining in power until 2021.

Wednesday, February 18, 2009

National Guard Burning Electoral Material (Pictures)

No comments, just see the pictures, the boxes are clearly identified with the Venezuelan Electoral Commission, CNE (Consejo Nacional Electoral).

 
Below is the CNE logo

Tuesday, February 17, 2009

Oscar Picks

Sunday, February 15, 2009

Exit Polls CNP, Alexis Marrero, Otros

Cifras del Colegio nacional de periodistas

Exitpolls

Total nacional:

Si: 46,97%

No: 53,03%

Con una confiabilidad del 99%
Margen de error 1,3%

Saturday, January 31, 2009

Caracas synagogue defaced with anti-Semitic graffiti

Posted: 01:24 PM ET
CARACAS, Venezuela (CNN) — Armed men forced their way into a Caracas synagogue, defacing its administrative offices with anti-Semitic graffiti and vandalizing an interior room where the Torah is kept, officials said.
About 15 men forced their way into the Mariperez Synagogue about 10 p.m. Friday night, staying until about 3 a.m., police said. They tied up a security guard at the synagogue before vandalizing the rooms.
Graffiti left at the scene included the phrases, “Damn the Jews,” “Jews out of here” and “Israel assassins.” The men also left behind a picture of a devil, authorities said. The men also stole computers and administrative papers or documents, officials said. They did not cover their faces, but took the recordings from security cameras with them.

Minister of Defense at Assembly of God Church

Saturday, January 17, 2009

Hugo Chavez Insulted Obama with Racist Slang

On a public radio & tv address Venezuela's tyrant Hugo Chavez compared Obama with "Miasma", he said "You are a miasma, for not say other thing".

Miasma is a form of pollution that was declared as the caused of the "Black Death", according to the Miasmatic Theory of Disease. More info on this Wiki site.

If you can stand listening to this monster's poo (what I can't), here is the video

Wednesday, January 14, 2009

NYT: Chávez Reopens Oil Bids to West as Prices Plunge

Chávez Reopens Oil Bids to West as Prices Plunge

Published: January 14, 2009
CARACAS, Venezuela — President Hugo Chávez, buffeted by falling oil prices that threaten to damage his efforts to establish a Socialist-inspired state, is quietly courting Western oil companies once again.
Skip to next paragraph
Thomas Coex/Agence France-Presse — Getty Images
President Hugo Chávez is expected to put forth a referendum this year that would let him run for indefinite re-election.

Related

The Perils of Petrocracy (November 4, 2007)

Times Topics: Hugo Chavez | Venezuela

Meridith Kohut for The New York Times
Social programs like food subsidies, which these women in Caracas picked up, are financed by Petróleos de Venezuela’s profits.
Until recently, Mr. Chávez had pushed foreign oil companies here into a corner by nationalizing their oil fields, raiding their offices with tax authorities and imposing a series of royalties increases.
But faced with the plunge in prices and a decline in domestic production, senior officials have begun soliciting bids from some of the largest Western oil companies in recent weeks — including Chevron, Royal Dutch/Shell and Total of France — promising them access to some of the world’s largest petroleum reserves, according to energy executives and industry consultants here.
Their willingness to even consider investing in Venezuela reflects the scarcity of projects open to foreign companies in other top oil nations, particularly in the Middle East.
But the shift also shows how the global financial crisis is hampering Mr. Chávez’s ideological agenda and demanding his pragmatic side. At stake are no less than Venezuela’s economic stability and the sustainability of his rule. With oil prices so low, the longstanding problems plaguing Petróleos de Venezuela, the national oil company that helps keep the country afloat, have become much harder to ignore.
Embracing the Western companies may be the only way to shore up Petróleos de Venezuela and the raft of social welfare programs, like health care and higher education for the poor, that have been made possible by oil proceeds and have helped bolster his popular support.
“If re-engaging with foreign oil companies is necessary to his political survival, then Chávez will do it,” said Roger Tissot, an authority on Venezuela’s oil industry at Gas Energy, a Brazilian consulting company focusing on Latin America. “He is a military man who understands losing a battle to win the war.”
While the new oil projects would not be completed for years, Mr. Chávez is already looking beyond the end of his current term in 2012 by putting forward a referendum, expected as early as next month, that would let him run for indefinite re-election.
In recent years, Mr. Chávez has preferred partnerships with national oil companies from countries like Iran, China and Belarus. But these ventures failed to reverse Venezuela’s declining oil output. State-controlled oil companies from other nations have also been invited to bid this time, but the large private companies are seen as having an advantage, given their expertise in building complex projects in Venezuela and elsewhere in years past.
The bidding process was first conceived last year when oil prices were higher but Petróleos de Venezuela’s production decline was getting impossible to overlook. Still, the process is moving into high gear only this month, with the authorities here expected to start reviewing the companies’ bidding plans on new areas of the Orinoco Belt, an area in southern Venezuela with an estimated 235 billion barrels of recoverable oil. Altogether, more than $20 billion in investment could be required to assemble devilishly complex projects capable of producing a combined 1.2 million barrels of oil a day.
Mr. Chávez’s olive branch to Western oil companies comes after he nationalized their oil fields in 2007. Two companies, Exxon Mobil and ConocoPhillips, left Venezuela and are still waging legal battles over lost projects.
But Venezuela may have little choice but to form new ventures with foreign oil companies. Nationalizations in other sectors, like agriculture and steel manufacturing, are fueling capital flight, leaving Venezuela reliant on oil for about 93 percent of its export revenue in 2008, up from 69 percent in 1998 when Mr. Chávez was first elected.
In the past year, with higher oil prices paving the way, Mr. Chávez also vastly expanded Petróleos de Venezuela’s power, inextricably linking it to his political program. He directed the oil company to build roads, import and distribute food, build docks and shipyards and set up a light-bulb factory. He even expanded it into areas like milk production, soybean farming and the training of athletes after a weak performance at the Beijing Olympics.
  • 1
  • 2